נושאים הקשורים ל: אי-שיוויון

תקציב הממשלה החדשה לשנים 2015 ו-2016

מאת: לאה אחדות, מישל סטרבצ'ינסקי ואביה ספיבק מדיניות ארוכת שנים של צמצום בהוצאה הממשלתית ושינוי במדיניות המיסוי הובילו את ישראל לתחתית העולם המערבי במרבית המדדים החברתיים, ובפרט בתחומי העוני והרווחה. על פי כלל ההוצאה הקיים אין באפשרות הממשלה לקיים את התחייבויותיה ולטפל כנדרש בצרכים בתחומי החינוך, הבריאות והעוני. במאמר זה מובאת הצעת כלכלני מכון ון ליר לטיפול בבעיית העוני והמקורות התקציביים הדרושים לכך – לטיפול ממשלת ישראל.

קרא\י עוד

“לנשים ערביות שגרות בגליל לא עוזר שיש אפשרויות תעסוקה בתל אביב. צריך לפתח אפשרויות תעסוקה שיהיו רלוונטיות לאוכלוסייה הערבית במקומותיה שלה” ראיון עם גב’ ברברה סבירסקי, מנהלת מרכז אדווה

ריאיון עם גב' ברברה סבירסקי, מנהלת מרכז אדוה, על אי-שוויון בתקצוב בין נשים לגברים, על הצורך בניתוח מגדרי של תקציב המדינה ועל המאבק המתמשך לשוויון מגדרי.

קרא\י עוד

מדד המגדר 2015: תמונת מצב מגדרית

מאת צוות שוות: חנה הרצוג, נעמי חזן, הגר צמרת-קרצ'ר, רונה ברייר-גארב, הדס בן אליהו מאמר זה מביא את עיקרי הדברים והמסקנות מתוך דוח מדד המגדר לשנת 2015 של מרכז שוות, הבוחן אי-שוויון מגדרי במגוון רב של תחומי חיים ונותן תמונת עומק של המבנה החברתי הממוגדר בישראל. הממצא העיקרי, והמדכא למדי, של הדוח הוא שבעשור האחרון אי-אפשר לזהות שיפור של ממש באי-שוויון או אף מגמה אחידה של צמצום האי-שוויון המגדרי.

קרא\י עוד

המדד החברתי החדש של התכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר

מאת: לאה אחדות, דור טל ומישל סטרבצ'ינסקי בחודשים האחרונים בנו חוקרי התוכנית לכלכלה וחברה את "המדד החברתי" שמטרתו לשקף תמונת מצב של רמת חייהם של הפרטים בישראל, בדגש על אלו המאופיינים בהכנסה נמוכה, ולהשוות את הביצועים של מדינת ישראל לביצועי מדינות OECD בתחומי העוני והאי-שוויון, הרווחה, התעסוקה, החינוך, הבריאות והדיור. מוזמנים לקרוא ולראות באילו תחומים ישראל מצטיינת, ומנגד באילו תחומים נדרש שיפור.

קרא\י עוד

הטבות מס לחיסכון פנסיוני

מאת: לאה אחדות וריטה טרויצקי בישראל נהוגות הטבות מס ניכרות על החיסכון הפנסיוני שנועדו לעודד חיסכון. כיום מתווה ההטבות הוא רגרסיבי – חלק הארי של הטבות המס מגיע לחוסכים משלושת העשירונים העליונים, ואילו בעלי שכר נמוך כמעט שלא נשכרים מהן. מאמר זה מביא ממצאים ראשוניים ממחקר שאמד את היקף הטבות המס לחיסכון הפנסיוני ובחן חלופות שונות למתווה הטבות המס הקיים ואת השפעתן.

קרא\י עוד

מחסור בתעסוקה איכותית בפריפריה הצפונית – האם זאת גזרת גורל?

רבות דובר על בעיית התעסוקה בפריפריה הצפונית בכלל ותעסוקה איכותית בפרט. מאמר זה סוקר את המצב הבעייתי של הפריפריה הצפונית, ובפרט היעדר מקומות תעסוקה איכותיים, יוקר המחיה הגבוה יחסית ושירותים חברתיים פחות טובים. בנוסף, לביא מאפיין את הסיבות שהובילו למצב זה.

קרא\י עוד

מגזר ומגדר: מבט מגדרי על פערי הישגים בבחינות הבגרות בין תלמידי החינוך העברי והערבי

מאמר זה בוחן את הפערים בהישגים הלימודיים ובדפוסי ההתמיינות בלימודים בין תלמידי החינוך היהודי והערבי מנקודת מבט מגזרית ומגדרית. בפרט, המחקר מצביע כי עבור הנשים הערביות ההישגים בתחומים הנדרשים בהנדסה ובטכנולוגית המידע בכיתה ח' הם גבוהים, ועל כן צריכים לחפש את הסיבה לחוסר השתלבותן בתחומים אלה בתהליכים המתרחשים בשלב מאוחר יותר בחייהן.

קרא\י עוד

בחינה מחדש של נוסחת הקפיטציה: הוספת משתנים חברתיים-כלכליים כמתאמי סיכון

מאת: לאה אחדות  רבות מהרפורמות שהונהגו במערכות בריאות בעולם המערבי נועדו להשיג יעילות והוגנות בהקצאת המשאבים. עקרון ההוגנות הכפול המנחה את פעילותן של מערכות ציבוריות רבות מחייב ששירותי הבריאות יינתנו ...

קרא\י עוד